Vedtægter

Forstanderkredsen for danske Produktionsskoler / Produktionshøjskoler

Vedtægter som pdf-fil

Vedtægter

§ 1
Forstanderkredsens navn og adresse
Forstanderkredsens navn er Forstanderkredsen for Produktionsskoler / Produktionshøjskoler.
Forstanderkredsens adresse er hjemstedet for sekretariatets adresse.

§ 2
Forstanderkredsens formål
Stk. 1 Forstanderkredsens formål er at varetage forstandernes ledelsesmæssige interesser.

Dette skal ske ved
Stk. 2 – at opbygge et ledelsesnetværk på regional- og landsplan for kollegial udveksling af erfaringer. Skolernes forstandere og øvrige ledere på de i stk. 5 nævnte ledelsesmæssige områder kan indgå i ledelsesnetværket.
Stk. 3 – at skabe et forum, hvor de ledelsesmæssige interesser og opgaver bliver hørt, koordineret og udmøntet i konkrete udtalelser og krav til de respektive myndigheder.
Stk. 4 – at sikre sig høringsret i alle forhold, der berører skoleformens fremtidige pædagogiske og ledelsesmæssige forhold.
Stk. 5 – at formulere krav og forventninger til Produktionsskoleforeningen vedrørende behovet for servicering af skolernes forstandere og øvrige ledere på pædagogiske, ledelsesmæssige, organisatoriske, økonomiske, juridiske og øvrige ledelsesmæssige områder.
Stk. 6 – at overvåge og påvirke lovgivningen, udmøntningen af cirkulærer og bekendtgørelser. Skoleformens egenart og mangfoldighed skal fastholdes og udvikles herunder med særligt ansvar overfor de unges uddannelses- og beskæftigelsesmæssige interesser. Dette skal ske gennem repræsentationen i Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU), og ved udøvelse af høringsretten og gennem samarbejdet med Produktionsskoleforeningen og de faglige organisationer for ledere og medarbejdere på produktionsskolerne.

§ 3
Medlemskab
Som medlem optages den person, der er udpeget/ansat som forstander på en skole, der er godkendt efter “Lov om produktionsskoler m.v.”.

§ 4
Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er Forstanderkredsens øverste myndighed.
Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 6 ugers varsel.
Generalforsamlingen afholdes i oktober kvartal hvert år.
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, må skriftligt og begrundet være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Alle forslag afgøres ved flertalsbeslutning blandt de fremmødte medlemmer. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt.
Dagsordenen, som udsendes til medlemmer senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse, skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg i henhold til § 5 og 6
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen. Bestyrelsen skal desuden indkalde til ekstraordinær generalforsamling, senest 2 uger efter at mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen har begæret den, med angivelse af dagsorden.

§ 5
Valg af formand, næstformand, sekretær/kasserer og bestyrelsesmedlemmer
Formand, næstformand, sekretær/kasserer vælges ved direkte valg på generalforsamlingen for en periode af 2 år og ved skriftlig afstemning, således at valgene sker forskudt med 1 års mellemrum.
Der kan kun vælges af og blandt medlemmerne i Forstanderkredsen.
Formanden er på valg i lige år. Næstformanden og sekretæren/ kassereren er på valg i ulige år.
Formand, næstformand og sekretær/kasserer udgør kredsens forretningsudvalg.
Såfremt et af ovennævnte medlemmer udtræder af forretningsudvalget, konstituerer bestyrelsen en ny for den resterende periode.

§ 6
Valgprocedure
De, der opstiller kandidater, begrunder opstillingen.
Kandidaterne præsenterer sig selv gennem en personlig præsentation og en beskrivelse af deres standpunkter.
Spørgsmål til kandidaterne fra generalforsamlingens medlemmer.
Afstemningen er skriftlig.

§ 7
Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen består i øvrigt af en forstander valgt for 2 år fra hver af de til enhver tid værende regioner.
Herudover vælges en suppleant som stedfortræder for regionens bestyrelsesmedlem.
Valg af regionsrepræsentant – suppleant for denne foretages efter følgende regler:
* – Der kan kun vælges af og blandt medlemmerne i Forstanderkredsen.
* – Valg foretages i lige år, således at valget er afholdt inden afholdelse af generalforsamling i Forstanderkredsen det pågældende år.
* – Regionen kan kun afholde valg, såfremt der er indkaldt til valghandling med minimum 14 dages varsel, og at der er over halvdelen af regionens forstandere til stede.
* – Valgt er den, der opnår flest stemmer. Valget foregår efter reglerne i § 6. Som suppleant er valgt den, der opnår næstflest stemmer.
Såfremt over halvdelen af regionens forstandere begærer det, kan der afholdes ekstraordinær valg.
Resultatet af valghandlingen fremsendes skriftligt til Forstanderkredsen.
Såfremt der ikke er foretaget valghandling, fortsætter de til enhver tid siddende bestyrelsesmedlemmer i maksimalt 3 måneder.
Hver region kan, ud fra formålet i § 2, danne sin egen regionale forstanderkreds.
Regionsopdelingen kan kun ændres på den årlige generalforsamling.

§ 8
Bestyrelsens virke
Forstanderkredsens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, der selv fastsætter sin forretningsorden.
Bestyrelsen holder møde mindst en gang i kvartalet og i øvrigt, når formanden indkalder dertil, eller når mindst 1/3 af bestyrelsesmedlemmerne fremsætter begæring derom.
Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutning træffes med almindelig stemmeflertal, hvor intet andet er angivet. I Tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Referatet af alle bestyrelsesmøder udsendes 2 uger efter mødet til bestyrelsen.
Bestyrelsen udpeger repræsentanter i nævn og udvalg m.v. samt nedsætter egne arbejdsgrupper efter behov.
Forstanderkredsen forpligtes økonomisk ved underskrift af formanden (næstformanden) og kassereren. Bestyrelsen kan meddele specialfuldmagt.
For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men de hæfter ikke personligt for Forstanderkredsens gæld.

§ 9
Budget
Generalforsamlingen vedtager efter indstilling fra bestyrelsen budget for det kommende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent.
Kontingent opkræves i januar måned.

§ 10
Regnskab
Regnskabsåret er fra 01.01. – 31.12
Det af kasseren afsluttede regnskab skal omfatte driftsregnskab og status, og det skal være revideret senest 2 mdr. før den årlige ordinære generalforsamling.
Det reviderede og af bestyrelsen godkendte regnskab fremsendes til medlemmerne sammen med dagsordenen.

§ 11
Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamlingen, og der kræves mindst 2/3´s flertal af de fremmødte medlemmer.
Der varsles i henhold til § 4.

§ 12
Medlemsmøder
Medlemsmøder afholdes efter behov.

§ 13
Foreningens opløsning
Beslutning om Forstanderkredsens opløsning træffes af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum, og mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer skal stemme herfor.
Overskydende midler anvendes til beslægtede formål, efter generalforsamlingens beslutning.

§ 14
Iværksættelsestidspunkt
Ovenstående vedtægter er gældende efter vedtagelsen på generalforsamlingen afholdt på forstandermødet i november 1992.
Således vedtaget den 24.11.92 og korrigeret den 30.11.93, den 28.11.95, den 04.03.97, den 10.11.98, den 30.05 2001, den 19.11.2003 og d. 14.11 2007 og d. 18.11.2009